Галузі
та напрями
нашої діяльності

22 липня 2014 року. 

ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» розпочинає розробку та створення інноваційних проектів. Ми запроваджуємо та затверджуємо наступний процес створення та реалізації інноваційних проектів.

 

Процес створення та реалізації інноваційних проектів включає в себе 3 етапи:

Етап 1

Процедура розгляду доцільності створення проектів та набір учасників у проекти:

 1.  Прийом від фізичних осіб пропозицій щодо створення і реалізації своїх запропонованих інноваційних проектів по певному високотехнологічному напрямі у певній технічній галузі народного господарства.

1.1.Відправлення даною фізичною особою теоретичних матеріалів і напрацювань тематики свого запропонованого проекту у Виконавчу Адміністрацію ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» для подальшого їх аналізу.

1.2.Відправлення даною фізичною особою письмового обґрунтування перспективи та практичної користі своєї пропозиції, а також переконань про економічну та суспільну ефективність запропонованого проекту.

1.3. Зазначення фізичною особою міри взяття на себе обов’язків по керівництві, координації свого інноваційного проекту впродовж всього етапу реалізації чи міри участі у запропонованому проекті.

1.4.Розгляд Виконавчою Адміністрацією одержаних від даної особи матеріалів і напрацювань  на предмет виявлення повноти даних для подальшого їх аналізу у процедурі створення і реалізації запропонованого проекту.

1.5.У разі винесення рішення про недостатність матеріальної теоретичної бази для подальших аналізів процедура створення проекту тимчасово призупиняється до моменту одержання нових матеріалів та напрацювань, або до моменту об’явлення нових потенційних учасників у проект та одержання від них достатню кількість та якість напрацьованої матеріальної теоретичної бази для подальшого їх аналізу у процедурі створення і реалізації запропонованого проекту.

2. Аналіз одержаних матеріалів і напрацювань для визначення доцільності чи недоцільності створення і реалізації запропонованого проекту.

2.1. Аналіз одержаних матеріалів і напрацювань для  визначення практичної цінності від створення до реалізації запропонованого проекту для народного господарства та суспільства в цілому.

2.2. Аналіз одержаних матеріалів і напрацювань на предмет виявлення наявності (на даному етапі розвитку прогресу та суспільства) технологічних та технічних бар’єрів чи можливостей для створення і реалізації запропонованого проекту.

2.3. Аналіз одержаних матеріалів і напрацювань на предмет визначення економічної ефективності чи неефективності створення і реалізації запропонованого проекту.

2.4.  Винесення висновку про практичну економічну та суспільну цінність одержаних матеріалів і напрацювань для створення і реалізації запропонованого проекту.

2.5. Прийняття рішення про доцільність  чи недоцільність створення і реалізації запропонованого проекту.

3.  Процедура набору нових учасників у проект (у разі прийняття позитивного рішення по доцільності розробки інноваційного проекту):

3.1.  Оголошення прийнятого позитивного рішення  про доцільність створення і реалізації запропонованого проекту.

3.2.  Оголошення керівного складу (керівника та координатора) проекту, а також у разі наявності допоміжного складу уже наявних учасників проекту.

3.3.Прийняття заявок від потенційних учасників у проект.

3.4. Оцінювання уже діючим керівним складом проекту та Виконавчою Адміністрацією ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» запропонованих матеріалів та напрацювань потенційних учасників проекту.

3.5. Згідно з напрацюванням, їх важливістю і теоретичною та практичною новизною, економічною і суспільною ефективністю та цінністю винесення рішення доцільність прийому учасника в проект.

3.6. При винесенні позитивного рішення на протязі найкоротшого терміну   повідомлення учаснику електронним листом чи іншим способом комунікації умов подальшого проходження ходу проекту.

4. Формування Виконавчою Адміністрацією ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» остаточного списку учасників проекту, початок створення теоретичного аспекту реалізації інноваційного проекту.

5. Перерозподіл керівних посад учасників (у разі претендування нових учасників на керівні посади проекту та наявність учасників, які мають кращу теоретичну та практичну підготовку для обіймання керівних посад у проекті). Розподіл допоміжних посад та розподіл повноважень між учасниками проекту.

6. Затвердження доцільності здійснення теоретичного аспекту, організаційної структури управління проектом та матриці розподілу відповідальності  в процесі реалізації інноваційного проекту.

Етап 2

Теоретичний аспект реалізації інноваційних проектів

Теоретичний аспект реалізації інноваційних проектів здійснюється згідно наступного плану:

 1. Теоретичний аспект реалізації інноваційних проектів реалізується впродовж від 5-ти і більше 3–х денних з’їздів учасників інноваційного проекту.
 2. Перший з’їзд є установчим, на якому визначаються розподіл обов’язків та обсяг робіт для кожного окремого учасника, графік проведення самого інноваційного проекту, графік проведення наступних з’їздів, хід проведення наступних з’їздів, створюється робоча площадка для роботи між з’їздами та розподіл завдань кожному учаснику у період між з’їздами та інші вирішуються інші питання організаційного, економічного і технічного характеру.
 3. Другий та наступні з’їзди є похідними від першого на яких виконується обсяг робіт, які включають в себе одночасну поетапну розробку  організаційного, економічного та технічного векторів реалізації інноваційного проекту висвітлених нижче.

 

Організаційний вектор реалізації інноваційного проекту включає в себе організаційний процес проведення з’їздів учасників, забезпечення учасникам належних умов проживання у період з’їздів та організування оптимальних умов для роботи учасників над теоретичною частиною проекту у періоди між з’їздами.

Економічний вектор реалізації інноваційного проекту включає в себе наступні  заходи, необхідні для відображення повного спектру економічної сторони реалізації проекту:

 1. Аналіз на виявлення наявних чи потенційних конкурентів у заданій сфері діяльності та безпосередньо в самій тематиці інноваційного проекту.
 2. Аналіз технічних можливостей та варіантів створення аналогічних проектів конкурентами.
 3. Аналіз впливу зацікавлених сторін «груп впливу»  на хід та результат проекту (фізичних та юридичних осіб, які у процесі розробки чи після завершення практичного аспекту реалізації проекту  матимуть вплив на проект чи споживатимуть результати діяльності проекту; конкуренти, ділові партнери, спонсори, інвестори, прямі та непрямі споживачі результату ефективності проекту чи його створюваного продукту, та всі інші сторони які будуть взаємодіяти з ходом розробки та результатами проекту).
 4. Аналіз законодавчої бази реалізації інноваційного проекту.
 5. SWOT – аналіз інноваційного проекту (аналіз сильних та слабких сторін, аналіз можливостей та загроз для реалізації проекту з боку зовнішнього середовища).
 6. Календарний план інноваційного проекту. Складання Сіткового графіку та графіку Ганта для визначення терміну реалізації проекту.
 7. Складання бізнес-плану інноваційного проекту, тобто  детально описану економічну та технічну процедуру реалізації практичного аспекту.
 8. Складання бюджету інноваційного проекту та економічне обґрунтування  доцільності і окупності проекту.
 9. Створення системи управління і балансування ризиками та системи мінімізації зовнішніх загроз у  ході виконання практичного аспекту проекту.

 Технічний вектор  реалізації інноваційного проекту включає в себе наступні  заходи, необхідні для відображення повного спектру технічної сторони реалізації проекту:

 1. Поглиблений технічний аналіз процесу визначення послідовності реалізації структури інноваційного проекту.
 2. Розподіл обов’язків між учасниками для виконання певних технічних та робіт і завдань у ході інноваційного проекту.
 3. Аналіз шляхів та способів пошуку матеріально-технічної бази для реалізації інноваційного проекту.
 4. Детальний поглиблений аналіз технічних бар’єрів реалізації інноваційного проекту та пошук шляхів їх подолання.
 5. Детальний поглиблений аналіз технологічних можливостей реалізації інноваційного проекту.
 6. Пошук та визначення місця реалізації практичного аспекту інноваційного проекту (здійснює сторона замовника чи інвестора проекту при умові якщо замовником чи спонсором проекту не виступає ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ»).
 7. При виборі місця реалізації проекту враховуються дані логістики, складності постачання матеріально-технічної бази до місця проведення, складність розміщення матеріально-технічної бази, складність забезпечення приїзду учасників, складність вирішення проблеми з місцем проживання учасників, складність врахування і забезпечення безпеки персоналу та навколишньому середовищу в поєднанні з вибором місця реалізації проекту.

Завершення теоретичного аспекту створення та реалізації інноваційного проекту характеризується трьома основними висновками:

 Висновок 1

Завершений теоретичний аспект визначений як недоцільний  та економічно і суспільно неефективний. Проект завершений на теоретичній стадії розробки. Практичний аспект анульовано.  

Даний висновок приймається у разі виникнення наступних подій:

 1. Виникнення суттєвих життєво-важливих технічних бар’єрів  у реалізації проекту.
 2. Відсутності фінансових ресурсів для його реалізації та у разі відмови інвестора від фінансування через  непередбачувані фактичні високі затрати на його реалізацію чи по іншим причинам.
 3. Економічної неефективності інноваційного проекту та одержання збитків  від його реалізації.
 4. Відсутності необхідного рівня забезпечення технологічними можливостями для його реалізації.
 5. Інші причини, виявлені у ході здійснення теоретичного аспекту реалізації інноваційного проекту.

 Висновок 2

Завершений теоретичний аспект визначений як заморожений та потребує відтермінування і доопрацювання. Тимчасово призупинено і унеможливлено виконання практичного аспекту.

Даний висновок приймається у разі виникнення наступних подій:

 1. Виникнення значних технічних бар’єрів  у реалізації проекту, на подолання яких потрібні додаткові фінансові можливості та значні проміжки часу.
 2. Тимчасової відсутності фінансових ресурсів для його реалізації у разі тимчасової неплатоспроможності інвестора, або через  непередбачувані перевищені заплановані фактичні високі затрати на його реалізацію чи по іншим фінансовим причинам.
 3. У разі тимчасової відсутності матеріально-технічної бази, недостатній якості і недостатньому рівні забезпечення технологічними можливостями для його реалізації зумовлено специфікою технологічного прогресу та рівнем розвитку суспільства
 4. Тимчасової відсутності шляхів та засобів подолання технічних бар’єрів, його реалізації  та інші причини, що виникли в теоретичному аспекті реалізації інноваційного проекту.
 5. Інші причини, виявлені у ході здійснення теоретичного аспекту реалізації інноваційного проекту.

 Висновок 3

 Завершений теоретичний аспект визначений  як  доцільний, без відсутності технічних бар’єрів та з наявністю усіх необхідних технологічних можливостей і матеріально-технічною базою, включаючи фінансові ресурси необхідні для його реалізації.

         Затверджено виконання практичного аспекту 

Етап 3

Практичний аспект реалізації інноваційних проектів

Практичний аспект інноваційних проектів включає в себе безпосередню реалізацію теоретичного аспекту у разі заключного «висновку 3».

На даному етапі розвитку Організації за відсутності спеціалізованої матеріально-технічної бази   ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» не може виступати виконавцем практичного аспекту інноваційних проектів.

Виконання практичного аспекту бере на себе замовник (інвестор) або спеціалізована рекомендована замовником установа чи організація, специфіка сфери діяльності  та матеріально технічний потенціал якої дає достатні можливості реалізувати даний проект.

За виключних виняткових обставин ГО «Об’єднане Товариство ГАРАНТ» може виконувати роботу тільки з координації виконання практичного аспекту інноваційного проекту.

»